Dla klienta

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi rzeczoznawstwo majątkowe oraz wyceny nieruchomości są:
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami,
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Pod pojęciem wyceny nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości sporządzana jest na piśmie w formie operatu szacunkowego.

W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
– określenia wartości rynkowej,
– określenia wartości odtworzeniowej,
– określenia propozycji bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
– ustalenia wartości katastralnej.

Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.

Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych.

Przy dokonywaniu wyceny nieruchomości rzeczoznawca wykorzystuje wszelkie dostępne dane o nieruchomościach.

Rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek wykonywać czynności związane z określaniem wartości nieruchomości ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.